About Us - Terms and Conditions

ได้รับสินค้าไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
ผู้ซื้อสัญญาว่าชำระค่าสินค้าดังกล่าวตามกำหนดเวลาที่อ้างถึงและ ผู้ซื้อยินยอมให้บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยปรับในอัตรา 2% ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ผิดนัด
จนกว่าผู้ซื้อจะชำระเสร็จสิ้น
ในกรณีที่ผู้ซื้อมีความประสงค์ต้องการคืนสินค้าที่ยังคงมีอายุการใช้งานอย่างน้อยอีก 3 เดือน ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการคืนสินค้าจำนวนร้อยละ 15
ของราคาสินค้านั้น โดยให้ชำระก่อนการส่งคืนสินค้าดังกล่าว
การร้องเรียนหรือเรียกร้องความเสียหายเกี่ยวกับสินค้าจะต้องแจ้งทางบริษัททราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า
มิฉะนั้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบแต่ประการใด